شطرنج

خراسان شمالی دارای 100 شطرنج بازدرجه دار بین المللی است

نقی هجرتی در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین عوامل ارتقاء سطح شطرنج بازان خراسان شمالی، آموزش مستمر شطرنج در هیئت، توجه و حمایت در توسعه مدارس، حمایت اداره کل ورزش و داشتن تیمی دلسوز و دغدغه مند و ارتباط تنگاتنگ هیئت با آموزش و پرورش است.

16 فروردین 1398